Informacja dotycząca tzw. "małych grantów"

W dniu 12 września 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 404 500,42 zł na dofinansowanie poniżej wymienionych zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395). Powołany przepis wskazuje, iż na wniosek organizacji pozarządowej samorząd województwa może, uznając celowość realizacji zadania, przyjąć ofertę wykonania zadania publicznego i dofinansować ją do kwoty 10 000,00 zł bez ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

Zadania publiczne, o których mowa, to:

 1. Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii).
 2. Wspieranie programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów.
 3. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD).
 4. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.
 5. Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień.
 6. Wspieranie realizacji programów informacyjno–edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem.
 7. Wspieranie realizacji programów korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem.
 8. Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.
 9. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
 10. „Kuźnia Kreatywności” - Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty wymienione i spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferent składający wniosek zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Załącznik do zarządzenia nr 302/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2016 r.).
 3. Ofertę należy składać na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570).
 4. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.
 5. Maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty nie może przekroczyć 10 000,00 zł. Nie jest wymagany wkład własny (finansowy, osobowy czy rzeczowy).
 6. Wnioskowana kwota dotacji na koszty administracyjne nie może przekroczyć 10% kwoty dotacji.
 7. Łączna kwota przyznanej dotacji temu samemu oferentowi w trybie określonym w art. 19 a ww. ustawy w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.
 8. Oferty należy składać minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.
 9. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 10. Termin zakończenia realizacji zadania i wydatkowania dotacji nie może być późniejszy niż 31.12.2017 r.
 11. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (osobiście) w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 A, III p., 02-002 Warszawa, w godz. 08:00- 16:00 lub za pośrednictwem poczty na powyższy adres z dopiskiem na kopercie wskazującym na rodzaj zadania publicznego.
 12. W pierwszej kolejności o dofinansowaniu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, dalej poprawność formalno-merytoryczna złożonej oferty. Składane oferty będą rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego w 2017 r., na projekty pozakonkursowe w ramach „małych grantów”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy WYDZIAŁU ds. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani: tel. (22) 622-42-32
 
Kinga Woronowicz w. 53
 
Jarosław Stepnowski w. 42.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej