ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

W dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 685/242/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w trzech obszarach współpracy:

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – podobszar działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach konkursu złożono łącznie 70 ofert na realizację 4 rodzajów zadań publicznych. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 2 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 68 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 39 zadań publicznych.

W zadaniu nr 4 preferowane były działania na rzecz seniorów oraz integracji międzypokoleniowej dzieci/młodzieży z seniorami.

Poniżej do pobrania uchwała konkursowa oraz załączniki.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl