Archiwum 2017

II Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współpracy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zorganizował Drugi Sejmik Senioralny. Spotkanie odbyło się w dniu 30 marca 2017 r. w warszawskim Kinie Praha.

Uczestnikami Sejmiku byli przedstawiciele rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którzy mieli okazję do wzajemnego poznania się i zintegrowania, wymiany doświadczeń w zakresie podejmowanych inicjatyw w naszym regionie.

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 roku w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, ogłoszonym Uchw

Dni otwarte dla organizacji pozarządowych

W związku z trwającą procedurą otwartych konkursów ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarach „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” oraz „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, Wydział ds.

Konkurs „Seniorzy w akcji”

W imieniu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” zapraszamy osoby 60+ i pary międzypokoleniowe, które w oparciu o swoje pasje chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, do zapoznania się z konkursem finansowanym ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej