Aktualności

Święta Wielkanocne 2017

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole i smacznego jajka,
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie i najbliższych osób.

Życzy
Barbara Kucharska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego
ds. Polityki Senioralnej

wraz z pracownikami

 

II Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współpracy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zorganizował Drugi Sejmik Senioralny. Spotkanie odbyło się w dniu 30 marca 2017 r. w warszawskim Kinie Praha.

Uczestnikami Sejmiku byli przedstawiciele rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którzy mieli okazję do wzajemnego poznania się i zintegrowania, wymiany doświadczeń w zakresie podejmowanych inicjatyw w naszym regionie.

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 roku w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, ogłoszonym Uchw

Dni otwarte dla organizacji pozarządowych

W związku z trwającą procedurą otwartych konkursów ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarach „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” oraz „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, Wydział ds.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Łukasz Wodowski
 • Tel.: (22) 622 42 32 w. 49
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz

 

 • Danuta Książek
 • Tel.: (22) 622 42 32 w. 63
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl