Aktualności

KULTURA DOSTĘPNA

Program KULTURA DOSTEPNA, wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r., stanowi systemowe rozwiązanie, służące niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, uwzględniające szczególnie sytuację grup narażonych na wykluczenie z uczestnictwa w kulturze. Realizacja Programu KULTURA DOSTEPNA ma na celu intensyfikowanie i poszerzanie wachlarza inicjatyw, które ograniczają przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiają potrzebę uczestnictwa w kulturze.

"Koperta życia” – co to takiego?

„Koperta życia” to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach czy pudełkach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach wraz z ich dawkami, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr Pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i łatwo dostępnym.

"Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem" - wyniki konkursu ofert

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem. Wykaz ofert dla zadań:

 nr 1 „Wspieranie i realizacja programów informacyjno- edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie”

"Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych" - wyniki konkursu ofert

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar: „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl