Aktualności

Konferencja „Kultura a seniorzy”

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, odbędzie się  3 września 2015 r. konferencja „Kultura a seniorzy”

Konferencję otworzą prof. Małgorzata Omilanowska – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej. Zaproszeni goście będą dyskutowali na temat aktywności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej osób starszych w Polsce oraz podzielą się przykładami dobrych praktyk w tej dziedzinie.

KULTURA DOSTĘPNA

Program KULTURA DOSTEPNA, wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r., stanowi systemowe rozwiązanie, służące niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, uwzględniające szczególnie sytuację grup narażonych na wykluczenie z uczestnictwa w kulturze. Realizacja Programu KULTURA DOSTEPNA ma na celu intensyfikowanie i poszerzanie wachlarza inicjatyw, które ograniczają przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiają potrzebę uczestnictwa w kulturze.

"Koperta życia” – co to takiego?

„Koperta życia” to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach czy pudełkach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach wraz z ich dawkami, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr Pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i łatwo dostępnym.

"Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem" - wyniki konkursu ofert

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem. Wykaz ofert dla zadań:

 nr 1 „Wspieranie i realizacja programów informacyjno- edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie”

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej