Publikacje

RAPORT Stres okołoemerytalny w ujęciu zdrowotnym, ekonomicznym, psychologicznym i społecznym

Raport został przygotowany na zlecenie Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Publikacja jest elementem szerszej diagnozy sytuacji osób starszych w Polsce. Kompleksowo podejmuje temat  uwarunkowań kondycji psychofizycznej osób w wieku okołoemerytalnym, m.in. takie zagadnienia jak: problemy zdrowotne i profilaktyka w miejscu pracy, sytuacja ekonomiczna, problemy psychologiczne, partycypacja społeczna osób starszych, edukacja.

Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym - 2014

Podobnie jak w pierwszej wersji wskaźnika aktywnego starzenia (2013) – także w II edycji (wersji uaktualnionej, tj. 2014) metodologia wykorzystana do wyliczenia wskaźnika aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym dla Polski (w skrócie RAAI PL – regional active ageing Poland, regionalny indeks aktywnego starzenia w Polsce) opiera się na metodologii oryginalnego Active Ageing Index.

Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie

W publikacji zostały przedstawione cele, założenia, priorytety oraz zarekomendowane kierunki interwencji dla poszczególnych obszarów kluczowych polityki senioralnej. Celem publikacji jest upowszechnienie Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 w sposób przejrzysty dla każdego zainteresowanego czytelnika - obywatela.

Prognoza ludności dla województwa mazowieckiego na lata 2014–2050

Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014–2050 opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny w dniu 23.12.2014 r. Prognoza powiatowa jest spójna z obowiązującą od 1 października 2014 r. prognozą dla województw na lata 2014–2050. Wyniki dla województwa są zbieżne z sumą stanów ludności w poszczególnych powiatach w województwie, a niewielkie różnice wynikają z zaokrągleń.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej